HET PARADIJS VOOR PAARDENLIEFHEBBERS…

056 21 43 10

Neem ons huishoudelijk reglement door

Bij een organisatie is het erg belangrijk dat er duidelijke afspraken bestaan. Daarom hebben wij hieronder ons huishoudelijk reglement in Harelbeke meegegeven. Zo weet u heel duidelijk wat wel en niet kan bij Gaverranch.

Ons reglement

Aanspreekpunt integriteit; Marleen Depamelaere 0478/675009

Het paard is onze partner in onze sport behandel hem of haar dan ook zoals het hoort in het kader van het dierenwelzijn !!

Artikel 1: Algemene bepalingen
De vennootschap genaamd Gaverranch is opgericht op 29 februari 1989 en is gevestigd te Harelbeke.... Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vennootschap, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Artikel 2: Leden
Leden zijn diegenen die in orde zijn met hun lidgeld.

Artikel 3: Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de verenigen maar, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.

Artikel 5: Een veilige sportomgeving
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 • al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
 • te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 • sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 • te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen,
 • een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
 • op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.
 • het dragen van de ruiterpet is steeds verplicht.
 • tijdens de springlessen is het dragen van een bodyprotector verplicht.

Artikel 6: Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 • Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 • Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 • Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 • Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 • Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 • Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

Artikel 7: Straffen
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 8: Clubkleuren
De clubkleuren zijn fluogroen.

Artikel 9: Bestuur
Het (algemeen) bestuur bestaat uit een zaakvoerder en de aandeelhouders. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde  in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

 • de algemene leiding van zaken;
 • de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
 • het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 • benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de zaakvoerder of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 10: Het dagelijks bestuur
De zaakvoerder vormt het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. De zaakvoerder deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
Taken van de zaakvoerder:

 • geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 • heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
 • zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 • houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 • beheert de gelden van de vennootschap;
 • zorgt voor het innen van de aan de vennootschap toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 • voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11: Kostenvergoedingen
Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Artikel 12: Gebouwen van de vereniging
De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

Artikel 13: Wedstrijden
Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de leden
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 15: Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 16: Wijziging van het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 17: Slotbepalingen
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen. Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 20-1-2017.
Namens het bestuur van de vennootschap.

Contacteer ons snel

Heeft u nog bepaalde vragen voor Gaverranch, ons paardenpension in Harelbeke na het doornemen van het huishoudelijk reglement? Neem dan gerust even contact met ons op.

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site